สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น

ปัญหาสุขภาพภายในและใจของแรงงานย้ายถิ่นยังมีอย่ แต่ผู้ถูกทิ้งไว้ถิ่นต้นทางก็ได้รับปัญหาไม่แพ้กัน

“แม้ว่า รายงานการพัฒนามนุษย์ 2552 ได้กล่าวถึงการย้ายถิ่นว่ามีผลต่อการพัฒนามนุษย์ทั้งในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเอง และชุมชนต้นทางของผู้ย้ายถิ่น และแรงงานย้ายถิ่นส่วนหนึ่งก็ยังได้รับผลกระทบทางลบทั้งกับตัวเอง และผู้ที่อยู่ข้างหลัง ไม่มากก็น้อย” 

 

แรงงานย้ายถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว แต่ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวประมาณ 1 ใน 5 เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีเพียงประมาณร้อยละ 6 ที่ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ แต่หากเปรียบเทียบเป็นรายภาค กรุงเทพมหานครมีแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพสูงกว่าภาคอื่นๆ ขณะเดียวกันเกือบครึ่งของแรงงานย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร ซื้อยากินเองเมื่อเจ็บป่วย เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพกายและจิตของผู้ย้ายถิ่นอายุ 15 -29 ปีที่มาทำงานในเมืองกับผู้ไม่ย้ายถิ่นในโครงการการย้ายถิ่นกับสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2548 และปี 2550 พบว่า สุขภาพกายและจิตของสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันมาก

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ