สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น

ปัญหาสุขภาพภายในและใจของแรงงานย้ายถิ่นยังมีอย่ แต่ผู้ถูกทิ้งไว้ถิ่นต้นทางก็ได้รับปัญหาไม่แพ้กัน

“แม้ว่า รายงานการพัฒนามนุษย์ 2552 ได้กล่าวถึงการย้ายถิ่นว่ามีผลต่อการพัฒนามนุษย์ทั้งในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเอง และชุมชนต้นทางของผู้ย้ายถิ่น และแรงงานย้ายถิ่นส่วนหนึ่งก็ยังได้รับผลกระทบทางลบทั้งกับตัวเอง และผู้ที่อยู่ข้างหลัง ไม่มากก็น้อย” 

 

แรงงานย้ายถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว แต่ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวประมาณ 1 ใน 5 เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีเพียงประมาณร้อยละ 6 ที่ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ แต่หากเปรียบเทียบเป็นรายภาค กรุงเทพมหานครมีแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพสูงกว่าภาคอื่นๆ ขณะเดียวกันเกือบครึ่งของแรงงานย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร ซื้อยากินเองเมื่อเจ็บป่วย เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพกายและจิตของผู้ย้ายถิ่นอายุ 15 -29 ปีที่มาทำงานในเมืองกับผู้ไม่ย้ายถิ่นในโครงการการย้ายถิ่นกับสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2548 และปี 2550 พบว่า สุขภาพกายและจิตของสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันมาก

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png