แรงงานนอกระบบ

3 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบประสบปัญหาสารเคมีที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ 2 ใน 5  ของกำลังแรงงานนอกระบบต้องทำงานหนัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแรงงาน

 

“แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ซึ่งมีถึง 2 ใน 3 ของกำลังแรงงานของไทย นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาจากแรงงานนอกระบบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แรงงานนอกระบบมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก”  แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ทำงานในภาคการเกษตรและประมง งานบริการ หัตถกรรม และอาชีพต้องใช้แรงงาน ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีการรวมตัวกันและไม่สามารถต่อรองใดๆ ได้ จึงถูกละเลย และถูกเอารัดเอาเปรียบ ในด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้การสำรวจในปี 2551 และพบว่าส่วนใหญ่ประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสารเคมี รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่เป็นอันตราย

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ