แรงงานนอกระบบ

3 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบประสบปัญหาสารเคมีที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ 2 ใน 5  ของกำลังแรงงานนอกระบบต้องทำงานหนัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแรงงาน

 

“แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ซึ่งมีถึง 2 ใน 3 ของกำลังแรงงานของไทย นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาจากแรงงานนอกระบบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แรงงานนอกระบบมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก”  แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ทำงานในภาคการเกษตรและประมง งานบริการ หัตถกรรม และอาชีพต้องใช้แรงงาน ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีการรวมตัวกันและไม่สามารถต่อรองใดๆ ได้ จึงถูกละเลย และถูกเอารัดเอาเปรียบ ในด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้การสำรวจในปี 2551 และพบว่าส่วนใหญ่ประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสารเคมี รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่เป็นอันตราย

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png