การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

 

อัตราผู้ประสบอันตรายจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และความประมาทเลินเล่อของลูงจ้างของคงมีอยู่

 

“จำนวนการประสบอันตรายของลูกจ้างลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ่มีอัตราการประสบอันตรายน้อย” จากสถิติการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานของสำนักงานประกันสังคมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (.ศ. 2542 – 2551) พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการประสบอันตรายทุกกรณีต่อลูกจ้าง 1,000 คน ในปี 2542 สูงถึง 32.3 ต่อ 1,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2551 ลดลงเหลือ 21.7 ต่อ 1,000 คน หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ประสบอันตรายกรณีร้ายแรง (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน และหยุดงานเกิน 3 วัน) จะพบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน จากอัตรา 10.2 ต่อ 1,000 คนในปี 2542 เหลือ 6.1 ต่อ 1,000 คน ในปี 2551

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ