ภาวะการเงินของแรงงาน

แรงงานในกรุงเทพฯ ครองตำแหน่งภาวะหนี้สูงสุด แต่มีภาระในการชำระหนี้น้อยเพียงร้อยละ 7.5 โดยพบว่า ยิ่งมีรายได้สูง รายจ่ายก็สูงเป็นเงาตามตัว การบริหารด้านการเงินให้ปลอดหนี้จะช่วยให้แรงงานไทยมีเงินออมเพิ่มขึ้น

 

 “แรงงานมีหนี้สินที่เกิดจากการที่พักอาศัยมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการความมั่นคงในด้านที่พักอาศัย”  ภาวะทางการเงินของแรงงานในระดับครัวเรือนในปี 2552 พบว่า ครัวเรือนแรงงานไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,139 บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพที่จำเป็นในส่วนของอาหารประมาณ ร้อยละ 41.1 ด้านภาวะหนี้สิน พบว่าครัวเรือนมีระดับหนี้สินโดยรวมอยู่ที่ 133,328 บาทต่อครัวเรือน ยิ่งครัวเรือนแรงงานมีรายได้สูง ภาวะการเป็นหนี้สูงตามเช่นกัน

แรงงานในกรุงเทพฯ ครองตำแหน่งภาวะหนี้สูงสุด แต่มีภาระในการชำระหนี้น้อยเพียงร้อยละ 7.5 โดยพบว่า ยิ่งมีรายได้สูง รายจ่ายก็สูงเป็นเงาตามตัว การบริหารด้านการเงินให้ปลอดหนี้จะช่วยให้แรงงานไทยมีเงินออมเพิ่มขึ้น

 

 “แรงงานมีหนี้สินที่เกิดจากการที่พักอาศัยมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความต้องการความมั่นคงในด้านที่พักอาศัย”  ภาวะทางการเงินของแรงงานในระดับครัวเรือนในปี 2552 พบว่า ครัวเรือนแรงงานไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,139 บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพที่จำเป็นในส่วนของอาหารประมาณ ร้อยละ 41.1 ด้านภาวะหนี้สิน พบว่าครัวเรือนมีระดับหนี้สินโดยรวมอยู่ที่ 133,328 บาทต่อครัวเรือน ยิ่งครัวเรือนแรงงานมีรายได้สูง ภาวะการเป็นหนี้สูงตามเช่นกัน

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ