คุณภาพชีวิตแรงงาน

แรงงานอายุน้อยให้ความสนใจด้านศาสนา และศีลธรรมน้อยกว่าแรงงานอายุมาก แต่ยังมีความเอื้ออาทรส่วนบุคคลให้แก่กัน นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานที่ใช้เวลากับกิจกรรมยามว่าง และการใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยมากที่สุด คือข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

“แรงงานมากกว่าครึ่งมีการผ่อนคลายจากการทำงาน โดยผ่านการเล่นกีฬา เล่นดนตรี หรืออ่านหนังสือ ยกเว้นแรงงานรับจ้างทั่วไป ที่มีเพียงร้อยละ 38.6 ที่เล่นดนตรีเป็นการผ่อนคลาย”

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้คำนิยามคำว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง “ชีวิตที่สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและมีความสุข โดยบรรลุความต้องการตามเกณฑ์แห่งความจำเป็นพื้นฐานบุคคลหรือชุมชนพึงจะมี เช่น ความต้องการด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในทรัพย์สิน การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน”

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ