สุข ทุกข์ ของแรงงาน

แรงงานไทยเครียด ฆ่าตัวตายสูงถึง 7 ต่อประชากรแสนคน 

 

“ระดับความสุขขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการกับปัญหาผู้ที่มีความสามารถจัดการปัญหาได้มากย่อมมีความสุขสูงกว่า” ในสภาวะที่สังคมเผชิญกับปัญหาวิกฤตมากมาย โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทย ผู้ที่น่าจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด ก็คือกลุ่มแรงงาน ซึ่งเปรียบเสมือนกับพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 อัตราตายด้วยการฆ่าตัวตายของวัยแรงงานเท่ากับ 0.07 ต่อประชากร 1,000 คน หรือในจำนวนประชากรวัยแรงงานแสนคน จะฆ่าตัวตาย 7 คน  ซึ่งสูงกว่าอัตราการฆ่าตัวตายทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ซึ่งอยู่ที่ 5.95 – 5.96 ต่อประชากรแสนคน เท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสุขภาพจิตของแรงงานไทยได้เริ่มมีเค้าลางของปัญหา แต่ในภาพรวม วัยแรงงานมีระดับความสุขสูง แต่ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันระดับความสุขก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการกับปัญหาด้วย ผู้ที่มีความสามารถจัดการปัญหาได้มากก็ย่อมมีความสุขมาก 

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png