สุขภาพกายของแรงงาน

อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายหลักที่คร่าชีวิตวัยแรงงานช่วงอายุ 15 – 44 ปี การเพิ่มความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตจะช่วยลดการตายและการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจราจร

 

“อุบัติเหตุ โรคทางจิตเวช และเอชไอวี/เอดส์ เป็นปัญหาสุขภาพของแรงงานอายุ  15 -29  ปี และเมื่ออายุเพิ่มขึ้น พบว่า โรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังเป็นสาเหตุสำคัญของแรงงานไทยตอนกลางและตอนปลาย (อายุ 30 – 59 ปี) การเจ็บป่วยในกลุ่มโรคจากการทำงานของแรงงาน จากรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2551 พบว่า อาการเจ็บป่วยจากโรคที่มีสาเหตุจากการได้รับสารพิษในสารจำกัดศัตรูพืช คิดเป็นสัดส่วนที่มากเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาคือ อาการโรคพิษจากสารปิโตรเคมี และโรคปอดจากการประกอบอาชีพซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8 และ 6 ของจำนวนผู้ป่วย ตามลำดับ

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png