สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย

ระดับการศึกษาของแรงงานไทยสูงขึ้น แต่จำนวนแรงงานนอกระบบจำนวนมากยังคงเป็นปัญหา หากจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้นและสนับสนุนแรงงานนอกระบบจำนวนมากให้เข้าสู่ระบบ จะเป็นการปิดช่องว่างการพัฒนาประเทศไทยได้ส่วนหนึ่ง 

 

“สัดส่วนแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีขนาดที่เล็กลง ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในเขตภูมิภาคอื่นมีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับขนาดของแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น  24.1  ล้านคน หรือร้อยละ 63.8 ของกำลังแรงงานทั้งหมด”

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png