สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย

ระดับการศึกษาของแรงงานไทยสูงขึ้น แต่จำนวนแรงงานนอกระบบจำนวนมากยังคงเป็นปัญหา หากจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้นและสนับสนุนแรงงานนอกระบบจำนวนมากให้เข้าสู่ระบบ จะเป็นการปิดช่องว่างการพัฒนาประเทศไทยได้ส่วนหนึ่ง 

 

“สัดส่วนแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีขนาดที่เล็กลง ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในเขตภูมิภาคอื่นมีขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับขนาดของแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น  24.1  ล้านคน หรือร้อยละ 63.8 ของกำลังแรงงานทั้งหมด”

DOWNLOAD
ดูดัชนีทั้งหมด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
ภาวะการเงินของแรงงาน
การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
แรงงานนอกระบบ
สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า...
สวัสดิภาพของแรงงานไทย
กองทุนสวัสดิการ