ประสิทธิภาพบริการ

การให้บริการสุขภาพของไทยมีประสิทธิภาพดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะการให้บริการผ่านระบบสาธารณสุขมูลฐานและระบบประกันสุขภาพ 

 

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพของไทยสูงที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา โดยสามารถลดอัตราการตายของเด็กต่ำกว่า 5 ปี ลงได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากร ความสำเร็จนี้มาจากการขยายงานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมบริการที่สำคัญ เช่น การให้วัคซีนกับเด็ก งานอนามัยแม่และเด็ก ทำให้สามารถลดความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สำคัญระหว่างกลุ่มต่างๆ ลง นอกจากนี้ รูปแบบการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลในลักษณะระบบสัญญา และการมีบริการสุขภาพที่ใกล้บ้าน – ใกล้ใจ ซึ่งมีระบบการส่งต่อที่ดี ทำให้การใช้บริการมีความเหมาะสม ไม่ใช้บริการเกินความจำเป็น และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงมาได้มาก ทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทาง

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png