สุขภาพและความเป็นธรรม

3 กองทุนสุขภาพช่วยคนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนยากจนสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลมากขึ้นหลังมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เห็นเด่นชัดคือ ภาวะการตายในเด็กซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสถานะสุขภาพ ในครัวเรือนยากจนลดลงจาก 40.8 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนในปี 2533 เหลือ 23  ในปี 2543 

 

คนไทยได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น จากการมีระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ประกันสำหรับข้าราชการ ครอบคลุมข้าราชการและครอบครัวได้ประมาณ 6 ล้านคน ระบบประกันสังคม ครอบคลุมประมาณ 9 ล้านคน และประกันสุขภาพจากรัฐบาล (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ครอบคลุมคนไทยประมาณ 47 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพข้างต้นให้มีหลักประกันด้านสุขภาพ ตั้งแต่มีการประกาศใช้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยลดลงในทุกระดับฐานะเศรษฐกิจ โดยกลุ่มคนยากจนที่สุดมีรายจ่ายด้านสุขภาพลดลงจากร้อยละ 8.17 ของรายได้ครัวเรือนในปี 2535 เหลือเพียงร้อยละ 2.23 ในปี 2547 และในกลุ่มคนที่รวยที่สุดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.27 เหลือร้อยละ 1.07 ในช่วงเวลาเดียวกัน