คุณภาพและความปลอดภัย

ผู้ป่วยในที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล พบว่าร้อยละ 35 มีภาวะที่ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) เกิดขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของภาวะไม่พึงประสงค์นั้นสามารถป้องกันได้

 

คุณภาพบริการสุขภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป้าหมายของระบบบริการสุขภาพที่ดี ก็คือการทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ จะช่วยทำให้ผู้ป่วยหายจากโรค ปราศจากผลกระทบหรือภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา การให้บริการที่ไม่มีคุณภาพนั้น อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงถึงชีวิต หรือเกิดความพิการในระยะยาว มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยอย่างเรื้อรังได้ ดังนั้น ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญ การประเมินคุณภาพบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการด้านการรักษาพยาบาล อาจจะประเมินได้อย่างคร่าวๆ โดยการดูผลลัพธ์ของการรักษา ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การประเมินอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความรุนแรงของโรคเมื่อเข้ารับการรักษาและศักยภาพหรือระดับของสถานบริการที่ให้การรักษา

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png