การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ

ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริการที่จำเป็นสามารถครอบคลุมได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก และการให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ขณะเดียวกันยังคงมีความต้องการขยายบริการด้านการตรวจคัดกรองโรคให้มีความครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาเพิ่มขึ้น 

 

ในช่วงเวลากว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก โดยเฉพาะบริการสุขภาพที่จำเป็นต่างๆ สามารถครอบคลุมทั่วถึงประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ บริการที่มีความครอบคลุมสูง ได้แก่ การให้วัคซีนที่จำเป็นแก่เด็ก การให้ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นอีกหลายรายการที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น สำหรับความครอบคลุมของบริการที่ยังคงต้องขยายเพิ่มขึ้น คือการตรวจเพื่อคัดกรองโรค ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ ซึ่งบริการที่ยังคงต้องขยายความครอบคลุมเพิ่มขึ้น