การเลี้ยงดูโดยศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กยังคงต้องได้รับการเพิ่มคุณภาพ แม้จำนวนผู้ดูแลเด็กเพียงพอต่อจำนวนเด็กที่ดูแล แต่อุปกรณ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่ยังไม่ปลอดภัย และอาหารที่นำมาขายหน้าศูนย์เด็กเล็กยังไม่มีการควบคุมเรื่องโภชนาการเพียงพอ

 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานจัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก ตามความถนัดและความจำเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ที่ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว ทำให้ไม่สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เพียงพอ โดยมีหลายหน่วยงานดำเนินการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโดยกองโภชนาการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น กรมการศาสนา เป็นต้น

 

ในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2550 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายให้ศูนย์เด็กเล็กในแต่ละตำบลต้องผ่านเกณ์มาตรฐานอย่างน้อย 1 แห่งต่อตำบล ซึ่งพบว่าภาคกลางเป็นภาคที่มีสัดส่วนของตำบลที่มีศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 แห่ง ครบทุกตำบล ส่วนภาคใต้พบว่ามีสัดส่วนดังกล่าวน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมทั้งประเทศ ถือว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้ การประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2550 ชี้ว่า แม้อัตราส่วนผู้ดูแลต่อเด็กเฉลี่ยเท่ากับ 1:20 คน นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ (เด็ก 3 ปีขึ้นไปจำนวนผู้ดูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 20-25 คน) แต่ผู้ดูแลเด็กก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น แม่ครัว พนักงานทำความสะอาด ดูแลสถานที่ และ ทำหน้าที่ธุรการ ซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มเติมจากการดูแลเด็ก

 

การศึกษานี้ยังพบว่า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 แห่งที่ศึกษา อุปกรณ์เครื่องเล่นค่อนข้างมีเพียงพอแต่มีถึงร้อยละ 40
ที่เครี่องเล่นอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

 

ส่วนข้อมูลด้านอาหารของเด็ก พบว่า ส่วนใหญ่ได้อาหารว่างจากศูนย์ในตอนเช้า แต่เด็กเล็กก็ยังนำขนมกรุบกรอบมา รับประทาน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งมีการขายอาหารบริเวณหน้าศูนย์ แม้ว่าจะไม่ได้จำหน่ายในโรงเรียน แต่ผู้ปกครองของเด็กก็ซื้อให้เด็กนำมารับประทานในโรงเรียน อาหารที่ขายเหล่านั้นได้แก่ อาหารจำพวก ลูกชิ้นทอด ไก่ย่าง ส้มตำ ผลไม้สด และดอง ขนมหวาน ไอศกรีม น้ำดื่ม เช่น น้ำแข็งใส น้ำหวาน และน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบต่างๆ