ผู้เลี้ยงดู

การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือพี่เลี้ยงเด็กตามสถานรับเลี้ยง พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

 

เด็กเมื่อเกิดมายังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำเป็นต้องมีผู้เลี้ยงดู ซึ่งผู้เลี้ยงดูหลักของเด็กก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเด็กเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย พ.ศ.2546 พบว่า 2 ใน 3 ของเด็กอายุ 1-5 ปี แม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลัก 1 ใน 4 มีปู่ย่าตายายเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก มีเพียงร้อยละ 5 ที่พ่อทำหน้าที่เลี้ยงดู ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 64 ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ผู้เลี้ยงดูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

ข้อมูลการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย จากการศึกษาของโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
(สุธรรม นันทมงคลชัย, 2547) แสดงว่า การศึกษาของแม่และการให้เวลากับเด็กมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทั้งในด้านสุขภาพทั่วไป ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์