เด็กกำพร้า/ เด็กติดเชื้อ เอชไอวี/ เด็กพิการ

เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวียังเป็นเด็กปฐมวัย ประมาณ 1 ใน 10 ของเด็กปฐมวัย มีความพิการอย่างน้อย 1 อย่าง นอกจากนี้พบว่า เด็กปฐมวัยที่มีพ่อหรือแม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง (ซึ่งเสี่ยงกับการเป็นเด็กกำพร้า) ได้รับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเพียงร้อยละ 15

 

เด็กด้อยโอกาส คือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากซึ่งประกอบด้วยเด็ก 12 กลุ่ม คือ เด็กยากจน เด็กที่มีปัญหายาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กแร่รอน เด็กที่ถูกขายแรงงาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กพิการ และเด็กลูกของกรรมกรก่อสร้าง

 

สาเหตุสำคัญของการตกอยู่ในสถาวะเช่นนี้มาจากปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัญหาจากตัวเด็กเอง แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552) (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาส) ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากเป็นพิเศษ 4 กลุ่ม คือ เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งควรศึกษาว่ามีเด็ก 0-4 ปี อยู่ในภาวะยากลำบากดังกล่าวมากน้อยเท่าไร

 

การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 ได้ชี้ว่าความช่วยเหลือที่ให้กับเด็กกำพร้าและเด็กที่มีพ่อหรือแม่ป่วยเรื้อรังที่เป็นเด็กเล็กมีสัดส่วนน้อยกว่าเด็กโตที่เป็นเด็กกำพร้าและเด็กที่มีพ่อหรือแม่ป่วยเรื้อรังในทุกด้านกล่าวคือ เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงของการเป็นเด็กกำพร้า (พ่อหรือแม่ หรือคนเลี้ยงดู ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง) อายุ 0-4 ปี ได้รับความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงร้อยละ 15 เปรียบเทียบกับ ร้อยละ 26 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี

 

นอกจากนี้สถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในประเทศไทย (ศิริกุลและคณะ, 2549 อ้าง จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม,2550) ชี้ว่ามีเกือบ 1 ใน 3 ของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นเด็กปฐมวัย

เด็กด้อยโอกาสอีกกลุ่มที่มีข้อมูลชี้ชัดว่ามีสัดส่วนมาก คือกลุ่มเด็กพิการ ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์เด็ก พ.ศ. 2548-2549 ชี้ว่า สัดส่วนของเด็กพิการในกลุ่มปฐมวัยมีสูงพอๆกับเด็กพิการกลุ่มอายุอื่น