ความฉลาดทางอารมณ์

เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3 – 5 ปี ส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์สอดคล้องกับวัย การได้รับการสัมผัสจากพ่อแม่มีส่วนช่วยลูกให้ควบคุมและปรับอารมาณ์ได้

 

เด็กที่เลี้ยงง่าย เด็กที่มีความอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นเรื่องของจิตวิญญาน เป็นสิ่งที่พ่อแม่ สิ่งแวดล้อม และครอบครัว ต้องช่วยกันสอน อย่างไรก็ตามพ่อแม่เป็นผู้สอนที่ดีที่สุด เมื่อเขาอยู่ในครรภ์ของแม่ พ่อแม่ต้องแสดงความห่วงใย เมื่อเขาเกิดขึ้นมา (นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว, 2550) ดังนั้นจิตใจและอารมณ์ของเด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่า พ่อแม่แสดงออกต่อเขาอย่างไร มีความยินดีที่เขาเกิด และเมื่อเขาโตขึ้นก็ต้องแสดงความชื่นชม หรือให้กำลังใจในการกระทำของเขา สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กปฐมวัยได้รับรู้และซาบซึ้งกับการกระทำของผู้เลี้ยงดู และทำให้เขามีสุขภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดีไปด้วย การที่เด็กมีสุขภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดีเช่นนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กต่อไป

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี นักวิชาการโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหิดล อธิบายว่า การศึกษาในพัฒาการของเด็กปฐมวัย ไม่ได้เน้นแต่เรื่องสมอง สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความจำเท่านั้น แต่รวมถึงอารมณ์ จิตใจ มนุษยธรรม จริยธรรม และคุณธรรมด้วย 

 

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสมองเด็กปกติ และเด็กกำพร้า (FAS, 2539 อ้างจาก กมลพรรณ ชีวพันธุศรี, 2548) พบว่า สมองของเด็กกำพร้าที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากการสัมผัสต่างๆ มีการเจริญเติบโตช้าในส่วนบนของสมองส่วนที่รับรู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึก (temporal lobe) เมื่อเปรียบเทียบกับสมองของเด็กปกติที่ถูกเลี้ยงดูและได้รับการสัมผัสจากพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวได้ว่า เด็กที่ไม่ได้รับการสัมผัส ไม่ได้รับการแสดงการชื่นชม ความรัก จะมีอารมณ์จิตใจที่ซึมเศร้า และยังส่งผลต่อการพัฒนาในเรื่องการเรียนรู้ต่อไป