ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา

ความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษาเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาให้ความสำคัญ แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาที่เห็นชัดเจนคือ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองและชนบท และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภาคต่างๆ แม้ว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้พยายามเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาในโรงเรียนให้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น แต่ก็ยังมีเด็กและเยาวชนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้มีโอกาสรับการศึกษาในโรงเรียน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ระบบการศึกษาที่สามารถรองรับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้คือการศึกษานอกระบบโรงเรียน

 

อย่างไรก็ตาม รัฐทุ่มเททรัพยากรให้กับระบบโรงเรียนมากกว่าการศึกษานอกระบบ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคข้อมูลจากสถิติการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 แสดงให้เห็นว่าในระบบโรงเรียน สถานศึกษา 1 แห่ง มีครู 17 คน และมีนักเรียน 22 คน ต่อครู 1 คน ขณะที่นอกระบบโรงเรียน สถานศึกษา 1 แห่ง มีครูเพียง 5 คน และมีนักเรียนถึง 64 คนต่อครู 1 คน แม้จะเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนเหมือนกัน ทรัพยากรที่ให้กับการศึกษาส่วนภูมิภาคก็ยังน้อยกว่าเขตกรุงเทพมหานครอยู่มาก ดังนั้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะชนบทหรือต่างจังหวัดจึงหย่อนไปตามทรัพยากรที่รัฐลงทุน