เด็กไทยในยุคไซเบอร์

ในโลกปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีบทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ง่าย การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ โดยผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางจอโทรทัศน์ช่วยเชื่อมต่อการติดต่อได้อย่างรวดเร็ว และทันสถานการณ์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประกฏในสังคมไทยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่า เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสื่อที่ด้อยคุณภาพกำลังเป็นปัญหาต่อเด็กและเยาวชนไทย ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยในเขตเมืองมีพฤติกรรมคุยโทรศัพท์เฉลี่ยวันละประมาณ  1 ชั่วโมง พฤติกรรมการเสพสื่อลามกจากการ์ตูน หนังแผ่นวีซีดี เว็บโป๊ และภาพโป๊ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นประจำมีจำนวนถึงร้อยละ 30 ของวัยรุ่นไทย และเด็กติดเกมร้อยละ 80 เลือกเล่นเกมต่อสู้ นอกจากนี้เด็กยังใช้เวลาไปกับสื่อทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมกันวันละประมาณ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มการเข้าไปใช้งานโดยเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี

 

เด็กและเยาวชนที่เสพติดสื่อและขาดการชี้แนะในการรับสื่อจากผู้ปกครอง มีความเสี่ยงต่อการได้รับอาชญากรรมที่เกิดจากมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นช่องทางการก่ออาชญากรรม ผ่านการล่อลวง ขายสินค้า จัดหางาน นัดหาคู่ หรือชักชวนให้เล่นการพนันผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นปัญหาการใช้ชีวิตติดสื่อของเด็ก และเยาวชนที่ผนวกกับปัญหาสื่อด้อยคุณภาพ จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ให้แก่เด็กและเยาวชนมากขึ้น