เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและปฎิบัติตนของประชาชนทุกระดับชั้น เพื่อให้พัฒนาและก้าวทันยุคของโลกาภิวัฒน์ โดยมีหลักการสำคัญอยู่ที่ 3 องค์ประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไข ที่สำคัญที่จะทำให้หลักการได้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธภาพ นั่นคือ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความรอบรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนำมาใช้กับภาคเกษตรกรรมแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจเอกชนด้วย ตัวอย่างภาคธุรกิจที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย บ้านอนุรักษ์กระดาษสา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท เป็นต้น

 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีในปัจจุบันมีมุมมองที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานของแต่ละสำนักตัวอย่างของการพัฒนาดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดในขณะนี้คือ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า ได้แก่ คุณธรรม และความรู้ ส่วนที่สอง คือ ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ยึดหลักความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันตนเอง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน และส่วนที่สามตัวชี้วัดของผลลัพธ์ นั่นคือ ความสมดุลมั่นคงยั่งยืนของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png