ของเสียอันตราย

บ้านเรือน ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดของของเสียอันตราย ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 1 ล้าน 8 แสนตัน ในปี 2547 และของเสียอันตรายเหล่านี้โดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 55 ยังไม่สามารถกำจัดได้อย่างถูกต้องโดยทั่วไป ของเสียอันตรายแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานชุบโลหะ โรงผลิตแบตเตอรี่ โรงฟอกหนัง ของเสียอันตรายที่เกิดคือ โลหะหนัก ตัวทำละลาย กรด ด่าง เป็นต้น และของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดจากกิจกรรมในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล และ พื้นที่เกษตรกรรม ของเสียอันตรายที่ถูกทิ้งจากชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์มีสารปรอท บัลลาสต์มีสารพีซีบี น้ำยาทำความสะอาดมีฤทธิ์เป็นกรด – ด่าง และแอมโมเนีย กระป๋องสารฆ่าแมลงมีสารเคมีตกค้าง น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ มีสารไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนัก สี ทินเนอร์ มีสารทำละลาย ถ่านไฟฉายมีแมงกานีส ปรอทและโลหะหนักอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ จะถูกทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป และนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กำจัดของเสียอันตราย ดังนั้น สารเคมีที่เสื่อมสภาพภายในของเสียอันตรายจึงไหลออกมาปนเปื้อนสู่ระบบนิเวศ และระบบห่วงโซ่อาหาร ผ่านทางดิน น้ำ และอากาศ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

เหตุการณ์ลักลอบฝังกลบ และทิ้งของเสียอันตราย ระหว่งปี 2547 – 2549 ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สะท้อนให้เห็นว่า ของเสียอันตรายจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

 

ภาครัฐควรเร่งรัดสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตรายให้เพิ่มมากขึ้น จัดให้มีระบบรายงานเอกสารหรือคู่มือปฎิบัติงาน ตามระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest System) รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวด ในส่วนภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือกับคำแนะนำของทางราชการ เช่นประยุกต์ใช้เทคโนโยลีการผลิตที่สะอาด หาทางลดของเสีย นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งปฎิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนภาคประชาชน ควรเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐช่วยติดตามตรวจสอบและแจ้งเหตุการลักลอบปล่อย และทิ้งของเสียอันตราย ทันทีที่พบเห็น รวมทั้งติดตามข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหรือญาติมิตรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย เช่น ไม่ทิ้งของเสียอันตรายรวมกับขยะมูลฝอย และพยายามลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดของเสียอันตราย