ความสุข

ดัชนีชี้วัดความสุขเริ่มได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ในต่างประเทศได้มีการกล่าวถึงดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness – GNH) ของประเทศภูฏาน และดัชนีโลกแห่งความสุข (Happy Planet Index – HPI) พัฒนาโดยมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (New Economics Foundation) ดัชนีของสองสำนักมีความเหมือนกันในการตระหนักถึง จริยธรรม และการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนตัวชี้วัดที่ต่างกันคือ ดัชนีโลกแห่งความสุขใช้ความยืนยาวของชีวิต และความพอใจในชีวิตเป็นการวัดความสุข แต่ความสุขมวลรวมประชาชาติ ใช้การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมวัฒนรรม และธรรมาภิบาล เป็นตัวชี้วัดด้วย เมื่อใช้ดัชนีโลกแห่งความสุขมาวัดประเทศต่างๆ 178 ประเทศทั่วโลก ในปี 2549 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32

 

การวัดความสุขในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาดัชนีวัดความสุขในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นหลายแนวคิด แต่พบว่า ตัวชี้วัดความสุขที่หลายสำนักเห็นพ้องกัน คือ เรี่องสุขภาพกายและใจ และความอบอุ่นในครอบครัว ส่วนตัวชี้วัดที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่ เรื่องรายได้ หนี้สิน เงินออม การทำงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนเข้มแข็ง นอกนั้นแต่ละสำนักก็ได้พัฒนาตัวชี้วัดความสุขอื่นๆ ของตนขึ้น การสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ที่ทำการสำรวจทุกเดือนสะท้อนให้เห็นว่า โดยปกติแล้วคนไทยมีความสุขระดับปานกลาง คือ ไม่ทุกข์หรือไม่สุขมาก แต่เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ ก็ทำให้ความสุขของคนไทยเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ เช่น งานเฉลิมฉลองการครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี (เดือนมิถุนายน 2549) ที่ทำให้ความสามัคคีของคนในชาติมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสุขสูงมากเกือบเต็ม 10 แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ ได้แก่ ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายจังหวัด (เดือนตุลาคม 2549) ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจราคาสินค้าสูงก็ทำให้ความสุขของคนไทยลดลงมาก

 

ในการสำรวจใน 2 จังหวัดก็พบระดับความสุขที่ใกล้เคียงกัน คือ มีความสุขปานกลาง แต่หากครัวเรือนใดมีเงินออมความรู้สึกที่คิดว่าตนเองไม่ยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน ทุนทางสังคม (หรือชุมชนเข้มแข็ง) รายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อปี และครอบครัวอยู่พร้อมหน้า จะมีระดับความสุขที่สูงกว่า