ทุกข์ทางใจ

การสำรวจความชุกของโรคจิตเวชระดับชาติในปี 2546 ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 15 – 59 ปีพบว่า 1 ใน 5 ของคนไทยกำลังเผชิญหน้ากับโรคทางจิตเวชหลักๆหลายโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคจิต และโรคความผิดปกติทางอารมณ์ คนไทยถึง 1.8 ล้านคน มีอาการของโรคซึมเศร้า โดยพบความชุกสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าผู้ชายในทุกภาค โดยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง (Major depressive disorder) 1.3 ล้านคน รองลงมา ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคจิต โรคความผิดปกติทางอารรมณ์ ไปจนถึงกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึง 8 แสนกว่าคน

 

ความเครียดเป็นอีกปัญหาทางสุขภาพจิตระดับชาติ พบว่า ร้อยละ 8 ของคนไทยมีความเครียดมาก ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน ความเครียดเล็กน้อยช่วยกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจตื่นตัว แต่หากมีระดับความเครียดมากเกินไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิต สาเหตุสำคัญของการเกิดความเครียดคือ เรื่องเศรษฐกิจการเงิน ครอบครัวและการงาน การสำรวจสุขภาพจิตของลูกจ้างในสถานประกอบการ พบว่ามีระดับความเครียดสูงและรุนแรงถึงร้อยละ 23.9 และมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 32.8

 

การป้องกันและบรรเทาปัญหาสุขภาพจิตมีองค์ประกอบสำคัญคือ การให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงปัญหา สร้างการยอมรับและลดอคติที่มีต่อโรคทางจิต ตลอดจนการเข้าถึงการรักษาและการยอมรับผู้ป่วยที่ได้รับการเยียวยารักษาแล้วให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน