สุขภาพแรงงาน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรไทย ณ ครึ่งปี 2548 มีจำนวน 64.8 ล้านคน เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  36.4 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 43 ทำงานในภาคเกษตร ส่วนอีกร้อยละ 57 ทำงานนอกภาคเกษตรกำลังแรงงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะการเจ็บป่วยและสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ย่อมหมายถึง การทำงานที่ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของผลิตภาพการผลิตของประเทศ การสูญเสียอาชีพการงาน และการลดลงของรายได้ของครอบครัว

 

ปัจจุบันโรคจากการประกอบอาชีพ ยังมิใช้สาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย รายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข จัดโรคจากการประกอบอาชีพไว้ในลำดับที่ 22 ของสาเหตุการเจ็บป่วย และลำดับที่ 15 ของสาเหตุการตายของประชากรไทย แนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพลดลงจาก 7.85 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2541 เหลือ 4.48 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2547 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมที่พบว่า ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมลดลงจาก ร้อยละ 4.4 ในปี 2538 เหลือร้อยละ 2.8 ในปี 2548

 

อย่างไรก็ดี การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในโครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2547 ในพื้นที่ 5 จังหวัด พบเกษตรกรที่ได้รับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชถึงขั้นมีระดับเอนไซม์ผิดปกติถึงร้อยละ 42.2 นอกจากนั้น สารกำจัดศัตรูพืชยังเป็นแหล่งสารพิษที่สำคัญของแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน และตราบใดที่ประเทศไทยยังผลิตและนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรและแรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทยก็ย่อมกลายเป็นแหล่งสะสมพิษที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นการบั่นทอนพลังเศรษฐกิจ และสังคมในอนนาคต