ภาวะสมองเสื่อม มหันตภัยใกล้ตัว

สมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้ในคนทุกวัย แต่พบบ่อยขึ้นในคนสูงอายุ รายงานของกลุ่มทำงานด้านสมองเสื่อมในเขตพื้นที่เอชียแปซิฟิกสรุปได้ว่า ในปี 2548 มีผู้ป่วยสมองเสื่อมในภูมิภาคนี้มากถึง 13.87 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 64.6 ล้านคนในอีก 50 ปีข้างหน้า สำหรับประเทศไทยความชุกของภาวะสมองเสื่อมอยู่ที่ 229,000 คน และในอีก 20 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มเป็น 450,000 คน และเพิ่มสูงมากกว่า 1 ล้านคน ในปี 2593 หรืออีกเพียง 50 ปีข้างหน้าเท่านั้น

 

ภาวะสมองเสื่อมจัดเป็นมหันตภัยเงียบ เพราะนอกจากจะสูญเสียความคิด ความจำ และความสามรารถในการทำงาน และในการตัดสินใจแล้ว ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ป่วยทั้งทางกาย ใจ สังคม และเศรษฐกิจ ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม 1 คนต้องใช้ผู้ดูแลอย่างน้อย 2 คน นำมาสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากญาติในครอบครัวเป็นผู้ดูแลจะมีค่าดูแล ประมาณ 4,000 – 6,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้ดูแล เช่นการต้องลาออกจากงาน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ดูแลผู้ป่วยเอง เป็นต้น และอาจต้องเพิ่มเป็น 8,000 – 16,000 บาทต่อเดือน หากผู้ป่วยมีอาการหนัก ที่ต้องจ้างผู้ดูแลเพิ่ม ทั้งนี้ไม่นับรวมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล 

ถึงเวลาแล้วที่จะร่วมกันเรียนรู้ ดูแล ป้องกัน และให้ความสำคัญกับภาวะสมองเสื่อม เหมือนดังคำขวัญของสมาคม
อัลไซเมอร์นานาชาติในปีนี้ที่กล่าวว่า “No time to lose” “ช้าอีกไม่ได้แล้ว”