สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน

ผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรผลิตและสนับสนุนรายการสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีเพียงรายการเดียวในช่วงเวลาเย็น 16.00 น. – 18.30 น.

 

จากผลการสำรวจของบริษัท AGB Nielsen Media Research ในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2550 พบว่าช่วงเวลาที่เด็กเล็กและเยาวชน ในช่วงอายุ 4 – 14 ปี นิยมดูโทรทัศน์ในวันจันทร์ – ศุกร์ ก็คือช่วงเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. โดยในช่วงเวลาที่เด็กเล็กชมรายการโทรทัศน์มากที่สุดก็คือช่วงเวลา 19.00 น. ส่วนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงเวลาที่เด็กเล็กชมรายการโทรทัศน์มากที่สุดก็คือ 7.00-10.00 น. โดยเฉพาะในช่วงเวลา 8.00 -9.00 น.

 

หากพิจารณาจากสัดส่วนรายการประเภท ป (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) และ รายการประเภท ด (สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี) ช่วงเวลา 16.30-18.30 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ ในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2550 พบว่า รายการ ป และ ด รวมกัน เดือน กันยายน ไม่มีรายการ ป และ ด เดือนตุลาคม มีรายการ ป และ ด รวมกัน 13 รายการ คิดเป็น 350 นาที หรือร้อยละ 7.77 เดือนพฤศจิกายน มีรายการ ป และ ด รวมกัน 13 รายการ คิดเป็น 455 นาที หรือร้อยละ 10.10 และเดือนธันวาคม  มีรายการ ป และ ด รวมกัน 15 รายการ คิดเป็น 455 นาที หรือร้อยละ 10.10

จะเห็นได้ว่ารายการ ป และ ด รวมกันมีไม่ถึง ร้อยละ 25 ของช่วงเวลาที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด

 

นอกจากนั้น ยังมีมติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เรื่องการกำหนดแนวทางการใช้สื่อของรัฐเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้มีสัดส่วนรายการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในช่วงเวลาดี (Prime time) ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. อย่างน้อย 1-1.5 ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของช่วงเวลา ซึ่งรายการโทรทัศน์ต้องครอบคลุมรายการทั้งสามประเภทอย่างสมดุลย์

 

แต่ผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ หรือ ME พบว่ารายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในช่วงเวลา 16.00 – 22.00 น. ร้อยละ 96 ของเวลาในการนำเสนอเป็นรายการประเภท ทั่วไป (รายการ ท ที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย โดยที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นรายการสำหรับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะ) และรายการที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ (รายการ น 13 และ น 18 ) ในขณะที่สัดส่วนรายการเด็ก เยาวชน หรือ รายการประเภท ป และ ด มีเพียงร้อยละ 3-4 เท่านั้น โดยสรุป สัดส่วนของรายการประเภท ป และ ด ที่ปรากฏในผังรายการในช่วงเวลาดี (Prime time) นั้นมีอยู่น้อยมาก