เด็กกับโทรทัศน์และการเรียนรู้

สื่อโทรทัศน์คือแหล่งบันเทิงราคาถูกสำหรับทุกคนในครอบครัว เด็กไทยดูโทรทัศน์ในวันปกติเฉลี่ย 4 ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 5.51 ชั่วโมงในวันหยุด สื่อโทรทัศน์ที่เผยแพร่ในช่วงเวลาของเด็กและครอบครัว ( 16.00 – 22.00 น.) ยังมีเนื้อหาความรุนแรง ตลอดจนใช้ภาษาและสื่อสารเรื่องเพศได้ไม่เหมาะสม จากการสำรวจในปี 2548 ของมีเดียมอนิเตอร์ พบว่าละครโทรทัศน์มีประเด็นความรุนแรงมากที่สุดถึงร้อยละ 88 บางเรื่องมีฉากความรุนแรงถึง 11 ครั้ง/ชั่วโมง

 

 

ในด้านโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งตามระเบียบของราชการกำหนดให้โฆษณาได้ไม่เกิน 12 นาที/ชั่วโมง แต่กลับพบว่า ละครร้อยละ 70 มีโฆษณาเกินกว่าระเบียบที่ตั้งไว้ บางรายการโฆษณานานถึง 19 นาที/ชั่วโมง และจากการสุ่มสำรวจโฆษณาในปี 2547 พบว่า มีการโฆษณาทั้งทางตรงและแฝงบ่อยครั้งมาก กล่าวคือในช่วง 3 ชั่วโมงครึ่งของรายการสำหรับเด็ก จะมีโฆษณารวมกันถึง 487 ครั้ง หรือ เฉลี่ยทุก 26 วินาที/ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโฆษณาขนมที่ไม่มีคุณค่า เมื่อย้อนไปมองแหล่งเรียนรู้และเหล่งนันทนาการสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กกลับพบว่า ในแต่ละจังหวัดมีสถานเริงรมย์มากกว่าสถานนันทนาการสร้างเสริมการเรียนรู้ถึง 10 เท่าตัว จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าเมื่อถึงเวลาปิดเทอมเด็กส่วนใหญ่จึงอยู่เฉยๆ และใช้เวลาว่างดูทีวีเป็นส่วนใหญ