ท้องไม่พร้อม

ในแต่ละปีผู้หญิงประมาณ 300,000 คนท้องในขณะที่ไม่พร้อม

 

แม้ว่าอัตราการคุมกำเนิดของผู้หญิงไทยคงอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด แต่กลับพบว่าการท้องไม่พร้อมมีมาก ดังรายงานการสำรวจผู้หญิงอายุ 15 – 49 ปี ใน 2 จังหวัดที่พบว่า ร้อยละ 13 ของผู้หญิงที่คลอด ไม่ต้องการมีลูก ร้อยละ 20 ต้องการมีลูกแต่ตั้งท้องในช่วงเวลาที่ตนยังไม่พร้อม และร้อยละ 4 ที่รู้สึกอย่างไรก็ได้ ทำให้อัตราการตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมนั้นสูงถึง ร้อยละ 33 ของการตั้งท้องในแต่ละปี ในขณะที่การทำสำมะโนประวัติการตั้งครรภ์ ใน 2 ชุมชน พบว่าผู้หญิงที่ไม่พร้อมต่อการตั้งท้องมี อัตราการทำแท้งสูงกว่าผู้หญิงที่ท้องเมื่อพร้อมถึง 16 เท่าตัว ทั้งนี้พบว่า 1 ใน 4 ของการท้อง ที่ไม่ได้วางแผนเป็นการท้องทั้งที่มีการคุมกำเนิด การท้องที่ไม่พร้อมนำไปสู่ผลกระทบทางสังคมหลายประการ

ไม่ว่าจะเป็นการทำแท้ง การทอดทิ้งทารก การฆ่าทารก แม้ว่ายังขาดสถิติที่ชี้ให้เห็นระดับความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้

 

แต่ข้อมูลเท่าที่ปรากฏอยู่จากการนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ ล้วนแต่สะท้อนสภาพความรุนแรงของปัญหา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2542 มีผู้หญิงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐจากการมีอาการแทรกซ้อนจากการทำแท้งมากถึง 13,090 คน เป็นมูลค่าการสูญเสียต่อการจัดการปัญหาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จากการทำแท้งเป็นเงิน 21,024 บาท ต่อการทำแท้ง 1 ครั้ง แม้ว่ามีผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนมาก แต่ด้านการจัดการกับปัญหานั้น กลับพบว่าผู้หญิงที่เผชิญหน้ากับปัญหากลับถูกปล่อยให้จัดการปัญหาตามลำพัง ต้องหลบซ่อนจากการถูกตำหนิติเตียนของสังคม ยังขาดมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อท้าทายว่าสังคมไทยจะร่วมกันจัดการกับปัญหานี้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร