สุขภาพจิต

“การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย จากเดิมที่มีความเกื้อกูลต่อกันกลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน หลายคนใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออกสุดท้ายในการเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้”   

 

สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมเครือญาติ ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กลายเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงในทุกๆ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังหยั่งรากลึกในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาที่ต้องแข่งกันสอบเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล การแข่งขันเพื่อให้มีงานทำที่มั่นคง  มีรายได้ดี  การแข่งขันเพื่อให้ตนเป็นที่รัก ได้รับความสนใจจากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันทำให้ต้องตื่นตัวตลอดเวลา เกิดความเครียดสูง มีความเครียดสะสมเรื้อรัง   ทำให้ขาดสติและความยับยั้งชั่งใจได้ง่าย

 

การฆ่าตัวตายเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นสังคมที่เปราะบางขึ้นเรื่อยๆ คนที่คิดฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนขาดความรัก ถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครต้องการ หาทางออกไม่ได้  หลายคนโกรธ มีความแค้น ไม่สามารถปรึกษาใครได้เมื่อมีความทุกข์  ซึ่งแท้จริงแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาเดียว แต่เกิดจากสะสมของปัญหาหลายๆ เรื่องในเวลาเดียวกัน การป้องกันปัญหาด้วยการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือ หันหน้าปรับทุกข์ พูดคุยหรือเยี่ยมเยียนกันระหว่างญาติมิตร การหาที่พึ่งทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิ การพักผ่อนคลายเครียด การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างสอดคล้องทั้งกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ ย่อมเป็นหนทางสร้างสมดุลย์และภูมิคุ้มกันในชีวิตเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาโรคทางจิต ไม่เลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออกสุดท้ายอย่างที่หลายคนทำลงไป