ความมั่นคงของมนุษย์

​“การมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเอง การมีอาหารและน้ำดื่มอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพได้ในยามเจ็บป่วย เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งชี้ถึงความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาความยากจนยังคงเป็นปัญหาสำคัญว่าจะสร้างความมั่นคงมนุษย์ให้ยั่งยืนได้อย่างไร”

 

ราว 1 ใน 5 ของครัวเรือนยังเช่าบ้านหรือที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   ภาคอีสานมีครัวเรือนที่เป็นเจ้าของบ้านหรือที่ดินมากที่สุด  ตามด้วยภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังเช่าบ้านหรือที่ดินอยู่อาศัย เนื่องจากราคาบ้านและที่ดินในกรุงเทพฯสูงกว่าในต่างจังหวัดหลายเท่า  หลายครอบครัวต้องทำงานหนักเพื่อซื้อบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง  จึงไม่แปลกอะไรที่โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ที่ให้โอกาสผู้มีรายได้น้อยสามารซื้อบ้านและที่ดินได้จึงได้รับความนิยมสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

อย่างไรก็ตาม พบว่าหนี้สินของครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง  กล่าวคือครัวเรือนทุกภาคมีหนี้สินประมาณ 5-7 เท่าของรายได้เฉลี่ยที่ครัวเรือนได้รับในแต่ละเดือน   ทั้งนี้ภาคใต้มีสัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้เฉลี่ยมากที่สุด   ตามด้วยภาคเหนือและอีสานตามลำดับ   ในส่วนของหลักประกันสุขภาพตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานพยาบาล  โดยสัดส่วนของผู้ที่ไม่พอใจนั้นมีมากที่สุดในกรุงเทพฯและปริมณฑล  คุณภาพของการให้บริการตามโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค  จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างรากฐานไปสู่ความยั่งยืน  จึงเป็นเรื่องท้าทายว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้คนไทยหลุดพ้นจากวงจร จน-เจ็บ-โง่  และสามารถพัฒนาสู่การมีความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน