ความยากจน

ไม่ว่าจะนิยามคำว่า “ความยากจน” ว่าอย่างไร ภาคอีสานและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังครองตำแหน่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความยากจนหรือสุขภาพ

 

แม้นักวิชาการจะพยายามให้นิยามของคำว่า “ความยากจน” มานาน และมีการพัฒนาขอบเขตแห่งนิยามไปตามลำดับของความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักเศรษฐศาสตร์ให้ความหมายของ “คนจน” ว่าเป็นคนที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพในแต่ละวัน โดยคำนวณออกมาเป็นตัวเลขต่อคนต่อเดือน และใครมีรายได้ต่ำกว่าตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ก็ถือว่าเป็น      “คนจน”

 

อีกวิธีหนึ่งที่มักใช้ควบคู่กันก็คือ การวัดความยากจนแบบเปรียบเทียบ เพื่อวัดความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมเดียวกันแต่การวัดความยากจนของทั้งสองแบบข้างต้น ล้วนแต่ใช้ “เม็ดเงิน” เป็นตัวชี้วัด ต่อมาจึงมีการมองความยากจนในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความยากไร้ของคน การขาดแคลนขีดความสามารถขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการไม่รู้หนังสือ ทุพโภชนาการ การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ หรือความยากจนที่เกิดจากโครงสร้างของสังคม เช่น ไม่มีที่ดิน การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ แม้กระทั่งการขาดแคลนโอกาสและสิ่งจำเป็นในชีวิตก็ถูกนำมารวมไว้เป็นนิยามแห่งความยากจน

 

และไม่ว่าจะนิยามคำว่า “ความยากจนหรือคนจน”  เอาไว้อย่างไร จังหวัดในภาคอีสานของประเทศไทยก็ได้ชื่อว่า มีปัญหามากที่สุดไม่ว่าจะพิจารณาถึงปัจจัยด้านความยากจนหรือปัจจัยด้านสุขภาพ