สิ่งแวดล้อม

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจาก 4.6 ล้านคนในปี 2523 เป็น 6.8 ล้านคนในปี 2548 หรือ 30.9 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาย่อมหมายถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและยานพาหนะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณฝุ่นละอองของกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลักของฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครล้วนมาจากการก่อสร้างบ้านเรือนและปริมาณยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นนี้เองอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงต่อเติมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าภาคอื่นๆ กว่าสองเท่าตัว เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่สูงกว่าภาคอื่นๆ 1-6 เท่าตัว ส่งผลให้ปริมาณฝุ่น ควันพิษ และมลพิษทางอากาศที่น่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเช่นกัน  

 

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เข้มงวดกวดขันเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับรถควันดำ การบังคับใช้ผ้าใบคลุมตึกระหว่างก่อสร้างหรือการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่ง

 

การมีระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินทำให้ช่วยลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวของประชาชนได้อีกทั้งสวนสาธารณะที่เป็นปอดให้กรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นรวมมีแนวโน้มลดลงและสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วยังเกินระดับมาตรฐาน  แต่ในภาพรวมกล่าวได้ว่าคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครดีขึ้น  พื้นที่สวนสาธารณะและต้นไม้ใหญ่ที่เป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น