ความพิการและทุพพลภาพ

ปัญหาด้านสุขภาพและความบกพร่องของอวัยวะ เช่น โรคอ้วน อัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ไขข้อกระดูกเสื่อม สายตาเลือนลาง หูตึง ฯลฯ ล้วนเป็นข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวันของคนไทยมากกว่า 4.3 ล้านคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังเกิน 6 เดือน พิการ และทุพพลภาพ ซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง 1.1 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ที่เป็นผู้พิการ โดยราวหนึ่งในสี่เป็นผู้ที่พิการมาตั้งแต่กำเนิด บางคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างไม้เท้า แว่นตา หรือเครื่องช่วยฟัง แต่มีอีกกว่า 1 ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงอุปกรณ์เหล่านี้

 

นอกจากความพิการแต่กำเนิด โรคภัยไข้เจ็บ และความชราภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความพิการแล้ว อุบัติเหตุจากการจราจรและการทำงานคืออีกสองปัจจัยที่ทำให้คนปกติกลายเป็นผู้พิการและทุพพลภาพได้มาก

 

ผู้มีความพิการและทุพพลภาพยังไม่ได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมเท่าใดนัก น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดโอกาสในการศึกษา เพราะจากจำนวนผู้พิการทั่วประเทศกว่า 4 ล้านคนมีเพียง 1,995 คนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ในขณะที่ 3 ใน 4 ไม่ได้รับการศึกษา หรือมีการศึกษาต่ำว่าระดับประถมศึกษา และในปัจจุบันมีผู้พิการ 4,311 คนเท่านั้นที่ได้รับการจ้างงาน ซึ่งคนที่มีงานทำจะมีรายได้เพียง 2 ใน 3 ของคนปกติ ผู้พิการส่วนใหญ่จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจน