การตาย

เมื่อกันยายน พ.ศ. 2543 ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันให้การรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งถือเป็นพันธกิจร่วมกันของประชาคมโลกในการพัฒนาคน และหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาคนก็คือ การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและสตรีมีครรภ์ น่ายินดีที่อัตราการตายของมารดาและทารกของไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ จึงเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ามารดาและทารกเข้าถึงและได้รับบริการทางด้านสุขภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอันจำกัดทำให้ไม่เห็นความแตกต่างของสถานการณ์ในระดับภาคและจังหวัดได้อย่างชัดเจน สามารถบอกได้เพียงว่า ต้องหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับมารดาและทารกในพื้นที่สูงของภาคเหนือและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง

 

นอกจากนี้ยังพบว่า หมู่บ้านยากจนในภาคเหนือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลของรัฐ ในขณะที่ภาคอื่นๆ เข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้รวดเร็วกว่านี้มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สาเหตุการตายของมารดาและทารกแรกเกิดส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ในขณะที่การตายก่อนวัยอันควรของผู้ใหญ่มีสาเหตุมาจากเอดส์ อุบัติเหตุจราจร และมะเร็ง ...หนทางที่จะช่วยทำให้คนไทยมีชีวิตยืนยาวคือ การเอาใจใส่สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ...

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png