การป่วย

คนไทยมากกว่าร้อยละ 90 มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐรองรับ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน หรือบัตร 30 บาท  และอีกร้อยละ 5.7 ได้รับสวัสดิการดังกล่าวจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริษัทประกันหรือการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้างยามเจ็บป่วย ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2544 ที่เริ่มใช้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค มีรายงานว่าผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลมากขึ้น โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ ซึ่งมีสัดส่วนของแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรน้อยกว่าภาคอื่นๆ ในขณะที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ มีแพทย์ 1 คนต่อประชากร 924 คน นับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าในภาคอีสานและภาคเหนือ 7-8 เท่า ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการกระจายของแพทย์ยังกระจุกตัวในเขตที่มีความเจริญ

 

ทั้งนี้การดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคยังทำให้การเลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนไป การใช้บริการสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ลดลง อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงควรเน้นที่การป้องกันมากกว่าการรักษาอาการเจ็บป่วย และควรสนับสนุนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง