การตั้งครรภ์

ขณะที่จำนวนตัวเลขของคุณแม่ที่อยู่ในวัยรุ่นลดลงเพียงเล็กน้อย แต่จำนวนคุณแม่สูงวัย(อายุ 35 ปีขึ้นไป) กลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนที่สุดว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ของคุณแม่วัยรุ่นหรือคุณแม่สูงวัยย่อม “เสี่ยง” ต่อสุขภาพทั้งมารดาและทารกด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น การฝากครรภ์ไม่ว่าผู้เป็นแม่จะมีอายุเท่าใดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่า “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย”

 

นอกจากนั้นสุขภาพของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะยังพบว่าทั้งภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเอ็ชไอวี การสูบบุหรี่ กินเหล้า และการทำร้ายร่างกายโดยคู่สมรส ล้วน “คุกคาม” การตั้งครรภ์ด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งภาวะ “แท้ง” ไม่ว่าจะแท้งเองหรือถูกทำให้แท้ง ก็ยังพบว่ามีอัตราที่สูงด้วยเช่นกัน

 

แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการตั้งครรภ์ของผู้หญิงไทยในปัจจุบันก็คือ แม้การ “ผ่าคลอด” จะมีความ “เสี่ยงสูง” กว่าการคลอดแบบปกติ แต่กลับพบข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดว่าการ “ผ่าคลอด” มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกระบุเอาไว้ด้วยซ้ำไป แน่นอนที่สุดว่าตัวเลขการผ่าคลอดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจนั้นได้รับการยืนยันว่า กว่าครึ่งหนึ่งของคุณแม่ที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลเอกชน เป็นการ “ผ่าคลอด” หาใช่การคลอดบุตรด้วยวิธีปกติไม่  อีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยควรให้ความสนใจอย่างจริงจังคือ ความพยายามให้ผู้หญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอดอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป