สุขภาพสังคมและครอบครัว

ครอบครัวคนไทยมีขนาดเล็กลง คนที่อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังมีเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัว คนไทยเป็นหนี้มากขึ้น

ประชากรไทยมีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย คือมีผู้หญิงร้อยละ 51 มีขนาดครอบครัวเฉลี่ย3.8 คนต่อครัวเรือน ซึ่งลดลงจากปี 2533 ที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4.4 คน 

 

มีครัวเรือนที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2543ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน คือจากร้อยละ 19 ในปี 2533 เป็น ร้อยละ 26 ในปี 2543 แสดงว่าครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง คนแต่งงานช้าลงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย (จากอายุเฉลี่ย 25.9  ปี และ 23.5 ปี ในผู้ชายและผู้หญิงในปี 2533 เป็น 27.2 ปี และ 24 ปี ในปี 2543)

 

คนไทยส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้เกินร้อยละ 90 

คนไทยเรียนหนังสือมากขึ้น คือจำนวนปีเฉลี่ยที่เรียนเพิ่มขึ้น จาก 5.7 ปี เป็น 7.2 ปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และคนที่อยู่ในวัยเรียน (อายุ 6-24 ปี) แต่ไม่ได้เรียนหนังสือก็น้อยลงจาก ร้อยละ 54.5 เหลือร้อยละ 38.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่การศึกษาในระดับที่สูงกว่าประถม 6 ยังคงมีน้อย คือเพียงร้อยละ 35 เท่านั้น  ครัวเรือนไทยปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 13,736 บาทต่อเดือน (3,614 บาทต่อคน) ขณะที่มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,889 บาท (2,865 บาทต่อคน) หักลบจะเหลือรายได้สุทธิ 749 บาทต่อคนต่อเดือน 

 

5 อันดับจังหวัดที่มีรายได้ต่อคนเฉลี่ยต่อเดือนสูงมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต ปทุมธานีและนครปฐม ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด 5 อันดับคือ หนองบัวลำภู นราธิวาส ยโสธร นครพนม และ กาฬสินธุ์  ทุกวันนี้คนไทยมีหนี้สินเฉลี่ย 82,485 บาทต่อครัวเรือนหรือราว 21,706 บาทต่อคน โดยคนกรุงเทพฯและปริมณฑลมีหนี้สินมากที่สุด ตามด้วยภาคกลาง ใต้ อีสานและ ภาคเหนือ 

 

ในแง่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่าคดียาเสพติดเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเกือบ 300,000 คดีจากทั้งหมดเกือบ 400,000 คดีในปี 2545 แต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2544 หลังจากที่ก่อนหน้านั้นคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี 2541

 

แนวโน้มคดีอุกฉกรรจ์ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สวนทางกับคดีชีวิต ร่างกายและเพศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 28,266 รายในปี 2541 เป็น 33,461 รายในปี 2545 ขณะที่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ค่อนข้างคงที่ อยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่ารายต่อปี