สิ่งแวดล้อม

มลพิษมาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และยังมีปัญหาต่อเนื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้

หากพิจารณาจากปริมาณเรื่องร้องเรียนที่รวบรวมในแต่ละปี พบว่าปริมาณเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 จำนวนเรื่องร้องเรียนจึงค่อยๆลดลงมา และกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มดีขึ้นปัญหามลพิษในเมืองที่มากที่สุดเกิดจากการจราจร โดยแหล่งมลพิษทางอากาศที่สำคัญคือ กลิ่น ฝุ่น ควัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 41 ของแหล่งมลพิษทางอากาศทั้งหมด รองลงมาคือ ควันพิษจากพาหนะ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38 ส่วนมลพิษเสียงมากที่สุด คือจากการจราจรทางบก คือสูงถึงร้อยละ 77 ของแหล่งมลพิษเสียงทั้งหมด 

 

ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปี และการกำจัดขยะโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ยังมีไม่มากนัก ในปริมาณขยะทั้งหมดราว 14.3 ล้านตันในปี 2545 สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 12.7 ล้านตัน หรือร้อยละ 89 แต่ที่นำมาใช้ประโยชน์จริงเพียง 2.6 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 18 เท่านั้น 

แม่น้ำส่วนใหญ่คุณภาพแย่ลง ยกเว้นแม่น้ำเจ้าพระยามีคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามกว่าครึ่งสายของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้