สุขภาพจิต

แม้ปัญหาสุขภาพจิตจะไม่ทำให้เสียชีวิตมาก

แต่เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญและมีแนวโน้มเป็นอันดับหนึ่งในอนาคต 

แม้ปัญหาสุขภาพจิตจะไม่ทำให้เสียชีวิตมาก แต่เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญและมีแนวโน้มเป็นอันดับหนึ่งในอนาคต ทว่าปัญหานี้กลับได้รับการดูแลน้อยมาก 

 

อัตราตายจากปัญหาสุขภาพจิตไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับโรคทางกายอื่นๆ แต่เมื่อนับรวมความสูญเสียทั้งหมด คือทั้งจากการตายและการสูญเสียคุณภาพชีวิตระหว่างเจ็บป่วยด้วยกันแล้ว โรคทางจิตนับเป็นภาระโรคที่สำคัญมาก

ปัญหาจากโรคซึมเศร้า เป็นปัญหาทางสุขภาพอันดับอันดับ 4 สำหรับผู้หญิง และอันดับ 15 ของโรคทั้งหมดสำหรับผู้ชาย

คนในปัจจุบันมีความเครียดมากขึ้น ตัวเลขการนำเข้าและการผลิตยาคลายเครียดจึงเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด

 

ข้อมูลจากการสำรวจชุมชนพบว่า ร้อยละ 24.75 ของประชากรมีการเจ็บป่วยทางจิต แต่เมื่อดูจากผู้ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกลับพบว่า ร้อยละ 2.15 ของผู้ป่วยเท่านั้นที่เข้ารับการรักษาด้วยการเจ็บป่วยทางจิต

 

การฆ่าตัวตายเป็นตัวชี้วัดปัญหาทางด้านจิตใจได้ตัวหนึ่ง ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงขึ้น

ในขณะที่แนวโน้มการพยายามหรือฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 27 ต่อประชากร 100,000 คนในปี 2540 เป็น 34 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2545 พบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงมากกว่าผู้หญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

การฆ่าตัวตายแต่ละภาคแตกต่างกัน

ภาคเหนือตอนบน มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด คือ 16.7 ต่อแสนประชากรใน ปี 2544 ส่วนกรุงเทพฯ มีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำที่สุด คือ 4.4 ต่อแสนประชากรในปีเดียวกัน หรือน้อยกว่าภาคเหนือถึง 4 เท่า  นอกจากนี้ยังพบว่าโรคเอดส์เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้คนฆ่าตัวตาย โดยพบว่าคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 21 ในเพศชาย และ ร้อยละ 14 ในเพศหญิง ที่ญาติระบุว่าโรคเอดส์เป็นสาเหตุที่ทำให้ฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่สูงที่สุด รองลงมา คือติดสุรา เมาสุรา เป็นโรคเรื้อรัง ปัญหาชีวิตสมรส และปัญหาเศรษฐกิจ