เพศสัมพันธ์

คนไทยมีเซ็กส์เร็วขึ้น มีเซ็กส์นอกสมรสมากขึ้น

และใช้ถุงยางอนามัยเฉพาะกับหญิงบริการเป็นส่วนมาก

พฤติกรรมทางเพศของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อายุเฉลี่ยของการมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรกของวัยรุ่นหญิงมีอายุน้อยลง แต่เพียงร้อยละ 9 เท่านั้น ของหญิงวัยรุ่นโสดอายุระหว่าง 15-19 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์ 

 

หญิงและชายมีความเห็นที่ต่างกันถึงเหตุผลการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  พบว่าในขณะที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่ผู้หญิงกลับทำเพราะความรัก  ผลจากการสำรวจโดย กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะพบว่าร้อยละ 4 ของผู้หญิงมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกเพราะถูกบังคับโดยหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ถูกบังคับในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีสูงถึงร้อยละ 8ผลการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาของvan Griensven และคณะในปี 2542 พบว่าร้อยละ 48 ของนักศึกษาชายและร้อยละ 43 ของนักศึกษาหญิงที่มีอายุ 17-21 ปี เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศ  โดยร้อยละ 6.5 ของนักศึกษาชายและร้อยละ 21 ของนักศึกษาหญิงเคยถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ  นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 9 ของนักศึกษาชาย และร้อยละ 11.2 ของนักศึกษาหญิงเป็นคนรักเพศเดียวกัน  ร้อยละ 2.7 ของนักศึกษาชายและร้อยละ 3.1 ของนักศึกษาหญิงเคยขายบริการทางเพศและในทางกลับกันมีนักศึกษาชายร้อยละ 40 ที่เคยซื้อบริการทางเพศ

 

สำนักระบาดวิยา กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของคนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ คนงานหญิงและชายในโรงงาน นักเรียนหญิง/ชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และทหารเกณฑ์ปีละครั้งนับตั้งแต่ปี 2538  พบว่าคนงานชายในโรงงานและทหารเกณฑ์มีแนวโน้มของการซื้อบริการทางเพศลดลง โดยจะมีความสัมพันธ์กับหญิงคนรัก แฟน หรือเพื่อนสนิทมากที่สุด ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ของตนเป็นประจำยังคงอยู่ในระดับต่ำ  

 

ในด้านของการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์นั้นพบว่ายาไวอะกร้าที่ใช้เสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายช่วยให้“นกเขาขัน” นั้นมีเพิ่มขึ้น มีมูลค่าการนำเข้าในปี 2545 เป็นเงิน 156 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ปริมาณการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในผู้หญิงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกันโดยมีการผลิต 2.1 ล้านเม็ด และนำเข้าอีก 3.5 ล้านเม็ดในปี 2545 คิดเป็นมูลค่า 19.65 ล้านบาท