สูบ-ดื่ม-เสพ

ดื่ม

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยมีแนวโน้มการเป็นผู้ดื่มสุราเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 31.5 ใน พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 35.5 ใน พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะสตรี เพิ่มจากร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 14.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน วัยรุ่นโดยเฉพาะสตรี เป็นกลุ่มที่มีอัตราเพิ่มสูงสุด วัยรุนสตรีอายุ 15-19 ปี ดื่มสุราเพิ่มจากร้อยละ 1.0 ใน พ.ศ. 2539 เป็นร้อยละ 5.6 ใน พ.ศ. 2546 (เพิ่มขึ้น 5.6 เท่า)การควบคุมโฆษณา สุรา โดยห้ามโฆษณาทางวิทยุและ โทรทัศน์ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น และห้ามโฆษณา ในลักษณะเชิญชวนให้ดื่ม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 จะมีผลต่ออัตราของการดื่มสุราโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

เสพ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มการเสพยาเสพติด ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น และเปลี่ยนแปลงจากการเสพเฮโรอีน มาเป็นสารเสพติด กลุ่มยาบ้า และยาระงับประสาทการสำรวจกรมสามัญศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)พบว่า อัตราการใช้ยาบ้าในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น เกือบ 9 เท่า จากร้อยละ 0.18 ใน พ.ศ.  2528 เป็นร้อยละ 1.52 ในพ.ศ. 2542 ในขณะที่การเสพเฮโรอีนลดลงจากร้อยละ 0.74 เป็นร้อยละ 0.19 ในช่วงเวลาเดียวกันแนวโน้มที่สอดคล้องกับผลการจับกุมยาเสพติดของตำรวจและจำนวนผู้เข้ารับการรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล