การตาย

อัตราการตายมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชาย

โรคเอดส์และอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายสำคัญ

ประชากรไทยยังมีอายุยืนมากขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายเพิ่มจาก 59.9 ปีในช่วงปี 2507-2508 เป็น 68.5 ปีในช่วงปี 2538-2539 และของผู้หญิงเพิ่มจาก 62 ปีเป็น 76.1 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน แต่อัตราตายมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 4.1 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2527 เป็น 6.1 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2545 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราตายในชายจะสูงกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุและมีแนวโน้มว่าอัตราตายในชายจะเพิ่มขึ้นมากกว่าในผู้หญิง

 

โรคเอดส์ อุบัติเหตุจราจร และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายสำคัญของประชากร ในส่วนภาคเหนือตอนบนครอบคลุมพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน อัตราตายของผู้ชายวัยทำงาน (15-49 ปี) สูงกว่าของผู้หญิงสองถึงสี่เท่านับตั้งแต่ปี 2535 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มากที่สุด  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีท้องร่วงกระเพาะลำไส้อักเสบ และ ปอดบวม ยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้

 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญอันดับแรกที่ทำให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพนำไปสู่ความสูญเสียจากการเจ็บป่วยและตายก่อนวัยอันควร  ในขณะที่ความเสี่ยงอื่นๆ ที่นำไปสู่การสูญเสียก่อนวัยอันควรซึ่งรวมทั้งความพิการหรือที่รวมเรียกว่า “ภาระโรค” นั้นในกลุ่มผู้ชาย ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ แสะการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ส่วนในผู้หญิงปัญหาคือน้ำหนักเกิน ตามด้วยความดันสูง และบุหรี่