การป่วย

ช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมาคนไทยป่วยน้อยลง แต่มีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญเพิ่มขึ้นโดยร้อยละ 21 ยังรักษาตัวด้วยการซื้อยากินเอง

 

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2546 มีประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในช่วง 1 เดือน ก่อนการสัมภาษณ์จำนวน 11.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของประชากรทั้งหมด

 

ผู้หญิงมีการเจ็บป่วยมากกว่าผู้ชาย ในช่วง พ.ศ. 2534-2539 อัตราส่วนการเจ็บป่วยของผู้หญิงต่อผู้ชายอยู่ที่ 1.2 ต่อ 1 แต่เพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ต่อ 1 ตั้งแต่ปี 2544 

 

ประชากรในภาคเหนือป่วยหรือไม่สบายมากที่สุดตลอดช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา  คนในชนบทป่วยมากกว่าคนในเมือง  แต่เมื่อพิจารณาดูจากกลุ่มอายุของคนที่ป่วยพบว่าผู้สูงอายุและทารกและเด็กก่อนวัยเรียนมีอัตราการเจ็บป่วยมากที่สุด

 

แต่จากการสอบถามประชากรในการสำรวจอนามัยและสวัสดิการในปี 2546 พบว่า โรคที่ทำให้คนไทยป่วยมากที่สุด 4 อันดับแรกคือโรคระบบทางเดินหายใจ (40.3%) โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก (14.8%) โรคระบบทางเดินอาหาร (10.1%) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (6.3%)

 

ในด้านวิธีการรักษานั้นร้อยละ 6 ของประชากรที่รายงานว่าป่วยหรือรู้สึกไม่สบายไม่ได้รับการรักษาใดๆ  ส่วนผู้ที่รับการรักษานั้นส่วนใหญ่ไปคลีนิคหรือศูนย์บริการสาธารณสุขมากที่สุด ตามด้วยไปโรงพยาบาลและซื้อยากินเอง  

 

โดยในปี 2546 ร้อยละ 6.3 ของประชากรหรือคนจำนวน 4.1 ล้านคนเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลต่างๆ  ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเองของผู้เข้าพักรักษาคิดเป็นเงิน 2,383 บาทต่อครั้งโดยเฉลี่ย ซึ่งคนในเมืองจ่ายค่าเข้าพักรักษาตัวสูงกว่าคนในชนบท 3 เท่า (4,596 บาท และ1,510 บาท)