TEN_ISSUE001.png

ม่านหมอกยามเช้าที่ดุจดั่งบรรยากาศอันสดชื่นตามประเทศในเขตหนาว ทำให้รู้สึกได้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีอีกวัน แต่ในความเป็นจริง มันคือฝันร้ายที่เพิ่งเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพที่มาจากฝุ่น PM 2.5 และปัญหานี้เป็นปัญหา สุขภาพที่จะเวียนกลับมาทุกรอบปี จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยทุกปี ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อน จากเดิมที่ เป็นปัญหาหนักทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่ปัจจุบันมี การแพร่กระจายทั่วประเทศมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ แม้พื้นที่ภาคใต้เองซึ่งไม่ค่อยมีการเผาป่าหรือเผาพื้นที่ เกษตร ก็ประสบปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ในบางฤดูกาล ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ และส่งผลเสีย ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหานี้ต้อง อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะ สั้นและระยะยาว บทความนี้เป็นการอภิปรายถึงปัญหา มลพิษทางอากาศโดยเน้นที่ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย ในเรื่องสภาพปัญหา ผลกระทบด้านสุขภาพ และแนวทาง การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

Please reload