เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเริ่มดำ.เนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่มีกระบวนการสมัชชาสุขภาพครั้งที่ เมื่อปี 2544 ในสมัยที่ยังไม่มี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพทำ.ให้เกิดเวทีของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอย่างเข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำ.ให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ

แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ: ประเมินผลกระทบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 อีกหนึ่งความก้าวหน้าด้านสุขภาพไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “Inclusive Growth” จริงหรือ

EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานราก

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png