เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเริ่มดำ.เนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่มีกระบวนการสมัชชาสุขภาพครั้งที่ เมื่อปี 2544 ในสมัยที่ยังไม่มี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพทำ.ให้เกิดเวทีของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอย่างเข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำ.ให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ

แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ: ประเมินผลกระทบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 อีกหนึ่งความก้าวหน้าด้านสุขภาพไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “Inclusive Growth” จริงหรือ

EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานราก

Please reload