พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนหน้าพระราชพิธีฯ ช่างฝีมือจาก

ทุกแขนงทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมารวมตัวกัน เพื่อสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาทิ การสร้างพระเมรุมาศและอาคารโดยรอบ การจัดสร้างพระโกศจันทน์ การบูรณะราชรถ ราชยานที่ใช้อัญเชิญพระบรมศพ และมีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยความร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการ ทหาร ตำ.รวจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เพื่อถวายพระเกียรติยศ และถวายความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี บทความนี้จะเป็นการประมวลเหตุการณ์สำคัญโดยสังเขป เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกความทรงจำของประวัติศาสตร์ชาติไทย

แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ: ประเมินผลกระทบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 อีกหนึ่งความก้าวหน้าด้านสุขภาพไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “Inclusive Growth” จริงหรือ

EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานราก

Please reload