เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

โดยผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

และกลุ่มที่ประเทศต้นทางออกเอกสารให้ (กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว) ให้อยู่อาศัยและทำงาน

ในประเทศไทยได้เป็นเวลาสองปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แรงงานข้ามชาติทั้งสองกลุ่ม

ต้องมารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ขออนุญาตทำงาน และจัดทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย

(บัตรสีชมพู)ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 โดยหวงั วา่ นโยบายดงั กล่าวจะช่วยแกป้ ญั หาแรงงาน

ข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน และในระยะยาวรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ

โดยเน้นการนำเข้าแรงงานข้ามชาติผ่านรัฐบาลของประเทศต้นทาง โดยมีการออกหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

แต่นโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิผลหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายตั้งคำถาม ทั้งนี้ในปี 2559 มีแรงงาน

ข้ามชาติมารายงานตัวเพียง 1,178,678 คนเท่านั้น จากตัวเลขประมาณการณ์ของแรงงานข้ามชาติทั้งหมด

กว่า 4 ล้านคน

Please reload