ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)จากนั้นได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยย้ำแนวคิดสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพด้วย ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการจัดทำ ยกร่างและ ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภูมิภาค รวมถึงเวทีรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558และยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ตามประกาศฉบับใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบทความนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญของธรรมนูญฯ และ HIA และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

Please reload