ประเทศไทยประสบกับปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์มานาน สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่ม 2 ของประเทศซึ่งต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) มาตั้งแต่ปี 25531 และในปี 2557 ได้ถูกปรับลดอันดับมาอยู่ในกลุ่ม 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด2 หมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายการค้ามนุษย์ในสหรัฐฯ และไม่มี ความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

Please reload