ในปี 2558 มีการผลักดันร่างกฎหมายโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่ดิน ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. โฉนดชุมชน (ร่าง พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 และเห็นชอบ กับร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส จากนั้น จะมีการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับและเสนอ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบต่อไป

Please reload