หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในรอบปี 2558 คือ การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้ในโรดแมป (road map) ของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายหลังเข้ายึดอำนาจ การปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2557 จะเร่งคืนอำนาจให้มีการเลือกตั้งใหม่ หากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบในการลงประชามติ อย่างไร ก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ ร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่เชื่อกันว่า น่าจะผ่านความเห็นจาก สปช. กลับต้อง สะดุดลง เพราะ สปช. กลับลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับดังกล่าว ทำให้ คสช. ต้องตั้งคณะกรรมการร่าง รัฐธรรมนูญขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้กระบวนการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอีกราว 1-2 ปี และรัฐบาล คสช. ต้องอยู่บริหารราชการแผ่นดิน ต่อไปอีก ทำให้กระทบถึงโรดแมป และสร้างความไม่พอใจ ให้กับกลุ่มการเมือง รวมถึงเกิดการต่อต้านรัฐบาลของ กลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาบางกลุ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดย สปสช. ถูกตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน การจำกัด งบประมาณสนับสนุนของรัฐต่อระบบหลักประกันสุขภาพ และการตรวจสอบการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสุขภาพ เช่น สสส. ซึ่งรัฐบาลให้เหตุผลว่า มีการใช้งบกองทุน สสส. ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ จนนำไปสู่ การปลด บอร์ด สสส. ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้รับผลกระทบ ไม่สามารถ ดำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็นระยะเวลาหนึ่ง สร้างความกังวลให้กับภาคประชาสังคมว่า รัฐบาลมีแนวโน้ม จะควบคุมบทบาทภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพของไทย ซึ่งได้ปรับระบบการทำงานในช่วง หลายปีที่ผ่านมา โดยหันมาเน้นการกระจายอำนาจและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม หลายฝ่าย กำลังวิตกว่า หากภาครัฐพยายามดึงอำนาจในการบริหารจัดการระบบสุขภาพกลับเข้าสู่ระบบราชการแบบในอดีต ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ที่พัฒนาขึ้นบนฐานสิทธิมนุษยชนและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบสุขภาพของประเทศ

Please reload